"Narzędziowec" Teresa Berent
ul. Sukienników 3
89-600 Chojnice
tel.: 52 396 80 45
fax: 52 396 80 45
e-mail: narzedziowiec1@gmail.com
wszystkie
WYSZUKAJ
pomoc
JESTEŚ TUTAJ: REGULAMIN
OBSŁUGA KLIENTA
[52] 396 80 45
FAX
[52] 397 45 26
E-MAIL
napisz
serwis
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin dotyczy zakupów dokonywanych poprzez sieć Internet, w sklepie www.narzedziowiec.com, który jest własnością firmy "Narzędziowiec" Teresa Berent wpisanej do Rejestru Działalności Gospodarczej numer wpisu: 6529, identyfikującej się numerem NIP: 555-126-61-62, z siedzibą w Chojnicach, ul. Sukienników 3, REGON: 771553621.
2. Firma Narzędziowiec jest właścicielem sklepu www.narzedziowiec.com i z tego tytułu zastrzega sobie wszelkie prawa do treści oraz zdjęć zamieszczanych na niniejszej witrynie.
3. Transakcje zawierane są na mocy obowiązującego prawa, zgodnie z ustawodawstwem Rzeczpospolitej Polskiej, dotyczącej sprzedaży w sieci Internet - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. „O świadczeniu usług drogą elektroniczną” (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
4. Wszelkie kwestie, które nie zostaną ujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzygane będą zgodnie z Kodeksem Prawa Cywilnego RP w Sądzie Rejonowym właściwym ze względu na miejsce wykonywania działalności Sprzedającego.
5. Transakcje zawierane są pomiędzy dwiema stronami: firmą Narzędziowiec zwaną dalej „Sprzedającym” a podmiotem lub osobą fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokona rejestracji, a tym samym akceptacji zasad wynikających z niniejszego Regulaminu, zwanym dalej „Kupującym”.
6. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.narzedziowiec.com są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, objęte ustawowym 2 – letnim okresem gwarancyjnym.


II. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

1. Zakupy dokonywane są poprzez sieć Internet po uprzedniej rejestracji, poprzez poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego, zgodnie z wymogami sklepu. Jednocześnie wszelkie dane zamieszczone w formularzu zgłoszeniowym, stają się informacjami dostępnymi dla firmy Narzędziowiec, zaś Sprzedający zostaje poinformowany o fakcie korzystania z ujawnionych w nim danych osobowych w celach marketingowych naszej firmy.
2. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.
3. Sprzedający określa termin realizacji zamówienia po jego wcześniejszym potwierdzeniu mailem.
4. Sprzedający określa maksymalny termin realizacji zamówień standardowych do 14 dni roboczych od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez pracownika Narzędziowiec.
5. Za czas oczekiwania na realizację zamówienia przyjmuje się okres od następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu należności na koncie Sprzedającego, do dnia, w którym nastąpi fizyczna wysyłka zakupionego towaru.
6. Zamówienia niestandardowe objęte są indywidualnym, odrębnym tokiem realizacji, zaś szczegóły transakcji oraz terminy realizacji ustalane są w ramach negocjacji drogą mailową, telefonicznie lub poprzez kontakt bezpośredni.
7. Kupujący jest zobowiązany do uiszczenia należności, zgodnie z obowiązującym cennikiem, które stanowią sumę należności za dokonane zakupy oraz kosztu transportu na wskazany numer rachunku bankowego nie później niż w terminie do 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez pracownika Narzędziowiec. Koszty transportu naliczane są wg ustaleń dokonanych po dokonaniu zakupu.
8. W przypadku braku akceptacji przez Kupującego proponowanych kosztów transportu Kupujący może odstąpić od umowy przed dokonaniem wysyłki przez Sprzedającego.
9. Forma zapłaty w postaci płatności przy odbiorze w momencie doręczenia produktu musi zostać wcześniej ustalona i zaakceptowana przez pracownika AnnaDecor.
10. Obowiązujące ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w PLN (złote polskie). Na życzenie Klienta wystawiane są faktury VAT.
11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Kupujący zawsze uiszcza zapłatę zgodnie z cennikiem, obowiązującym w dniu złożenia przez niego zamówienia.
12. Wszystkie przesyłki nadawane za pośrednictwem firm kurierskich są dodatkowo ubezpieczane, zgodnie z ich wartością rynkową. W przypadku uszkodzeń firma Narzędziowiec, na życzenie Kupującego gotowa jest wystąpić do przewoźnika z roszczeniem reklamacyjnym, o czym informuje Kupującego. Warunkiem jest dostarczenie protokołu szkody, sporządzonego przez pracownika firmy spedycyjnej u Kupującego w momencie odbioru przesyłki. Kupujący jest na bieżąco informowany o postępach w procedurze reklamacyjnej.
13. W przypadku odbioru osobistego w siedzibie firmy, Kupujący przyjmuje pełnowartościowy towar, a co za tym idzie nie wnosi żadnych roszczeń z tytułu ewentualnych uszkodzeń podczas transportu we własnym zakresie.
14. Firma Narzędziowiec zastrzega sobie prawo do umieszczenia wszelkich niezbędnych danych na liście przewozowym firmy spedycyjnej, w celu sprawnego doręczenia przesyłki (imię, nazwisko bądź nazwa firmy, adres doręczenia oraz numer telefonu).
15. W momencie odbioru przesyłki, zasadne jest sprawdzenie jej stanu przez Kupującego.

III. REKLAMACJE I ZWROTY

1. Procedura reklamacyjna obejmuje wypełnienie standardowego druku reklamacyjnego, który na żądanie Kupującego zostaje przesłany mailem lub faksem.
2. Formularz należy wypełnić czytelnie, własnoręcznie podpisać i przesłać pod wskazany adres firmy wraz z dowodem zakupu w terminie do 14 dni od daty otrzymania towaru.
3. Sprzedający w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, w postaci wypełnionego formularza, zobowiązuje się rozpatrzyć wniosek.
4. W przypadku reklamacji wynikającej z przysługującego Kupującemu prawa do tzw. rękojmii, z tytułu wad ukrytych towaru, Sprzedający zastrzega sobie prawo do 60 dniowego terminu rozpatrzenia wniosku, o czym niezwłocznie po przyjęcia zgłoszenia poinformuje Kupującego.
5. Procedura reklamacyjna jest bezzasadna w przypadku złego doboru produktu, ze względu na indywidualne preferencje.
6. Po upływie określonego terminu na rozpatrzenie reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się do przesłania mailem decyzji odnośnie złożonego wniosku reklamacyjnego.
7. W razie nieuzasadnionej reklamacji kosztami obsługi, oględzin, transportu obciążony zostanie Kupujący.
8. Każdemu Kupującemu na mocy Ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. „O ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub podlegających na dostępie warunkowym” (Dz. U. z 2002r., Nr 126, poz. 1068, z późn. zm.),
przysługuje prawo do odstąpienia od umowy kupna - sprzedaży bez podania przyczyny w terminie do 10 dni od daty doręczenia towaru do odbiorcy. W przypadku zwrotu towaru należy przedstawić oryginał dowodu zakupu.
9. Zwroty dokonywane są tylko i wyłącznie w przypadku towarów nieuszkodzonych, nie noszących śladów użytkowania zawsze na koszt Kupującego. Kupujący ponosi również koszt opakowania zwrotnego.
10. Zwrot jest możliwy tylko i wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu tego faktu z pracownikiem Narzędziowiec, złożeniu pisemnego oświadczenia (formularz przesyłany na życzenie Klienta mailem lub faksem) oraz po poinformowaniu Sprzedającego o planowanym terminie i formie zwrotu zakupionego towaru wraz z określeniem ewentualnych roszczeń z tego tytułu wynikających.
11. Po ustaleniu zasadności zwrotu zakupionego produktu, Kupujący zobowiązany jest podać numer rachunku bankowego, na jaki zostanie przekazana równowartość za zwrócony towar pomniejszona o koszty operacji finansowej związanej z niniejszym zwrotem.
12. Nie przyjmujemy zwrotów za pobraniem oraz zwrotów bez wcześniejszej awizacji.
13. W przypadku złożenia indywidualnego zamówienia niestandardowego na podstawie odrębnych ustaleń pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, Kupujący traci automatycznie prawo do nieuzasadnionego zwrotu towaru. Zachowuje jednocześnie przy tym pełne prawo do składania reklamacji.
14. W przypadku towarów wadliwych, uszkodzonych fabrycznie lub niekompletnych gwarantujemy ich wymianę na towar wolny od wad, pod warunkiem zgłoszenia wady w terminie nie później niż 7 dni od daty otrzymania przesyłki, o ile roszczenie będzie zasadne.

IV. OBOWIĄZKI KUPUJĄCEGO

1. Kupujący, zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
2. Kupujący, dokonujący zakupu w sklepie www.narzedziowiec.com automatycznie akceptuje wszelkie warunki zakupów zawartych w Regulaminie sklepu.
3. Kupujący, zobowiązany jest do rzetelnego podejścia do transakcji i dołożenia wszelkich starań, w celu jej sprawnej finalizacji.
4. Kupujący, wypełniając formularz zgłoszeniowy, jednocześnie składa oświadczenie woli, w celu zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Dane zawarte w formularzu muszą być zgodne ze stanem faktycznym, zaś Kupujący musi deklarować gotowość do ich ewentualnej weryfikacji na podstawie dokumentu tożsamości.
 
COPYRIGHT: NARZĘDZIOWIEC TERESA BERENT, CHOJNICE